Przydatne zwroty do napisania rozprawki lub wypracowania

Do napisania tego wpisu zainspirowała mnie moja Uczennica, z którą mam konsultacje maturalne. Przeszukałam wszystkie swoje notatki ze studiów i znalazłam wiele dobroci. Jednocześnie stwierdziłam, że te materiały mogą się przydać również Tobie.
A czym się dzisiaj zajmiemy? Rozprawką. Wpis ten przysłuży się nie tylko maturzystom, lecz także studentom germanistyki.

Dowiesz się z niego:

– co jest rozprawka?
– co musi zawierać dobrze napisana rozprawka?
– jakie są kryteria oceniania OKE rozprawek maturalnych z poziomu rozszerzonego przez 

Poznasz również:

– ciekawe zwroty, które sprawią, że Twoja rozprawka będzie spójna, przejrzysta i bogata językowo. 

Wyjaśnijmy sobie najpierw czym jest rozprawka?

Rozprawka to nic innego jak pisemna wypowiedź, w której umieszcza się rozważania na konkretny temat, np. o zachowaniu bohatera z książki, społeczeństwa, motywie literackim itd. Może zawierać w sobie cytaty lub powiedzenia.

Dobrze napisana rozprawka musi zawierać w sobie:

Wstęp (die Einleitung) czyli przedstawienie tematu, postawienie tezy bez wyrażania własnej opinii oraz zaznaczenie faktu, że rozważasz argumenty za i przeciw.

Rozwinięcie (die Haupteil) to realizacja treści zawartych w poleceniu. W tej części podajesz argumenty oraz przykłady. Szczegółowo je omawiasz.  
Pamiętaj
o tym, by podać minimum dwa argumenty za i przeciw. Nie zapomnij ich również uzasadnić.

Zakończenie (der Schlussteil) w nim podsumowujesz poruszony temat. Ważne, aby podsumowanie było spójne z postawioną tezą oraz argumentacją.

Mam dla Ciebie również kryteria oceniania OKE rozprawek maturalnych z poziomu rozszerzonego:

 Wymagania ogólne
– Znajomość środków językowych.
Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].
– Tworzenie wypowiedzi.
Zdający tworzy […] dłuższe wypowiedzi pisemne, bogate i spójne pod względem treści […].

Wymagania szczegółowe (rozprawka)
1. Zdający posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych) […].
5.2.R. Zdający przedstawia w logicznym porządku argumenty za i przeciw danej tezie lub rozwiązaniu.
5.5. Zdający wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia.
5.12. Zdający stosuje zasady konstruowania tekstów o różnym charakterze.
5.13. Zdający stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji.

Każda wypowiedź jest oceniana przez egzaminatora w następujących kryteriach:
– zgodność z poleceniem
– spójność i logika wypowiedzi
– zakres środków językowych
– poprawność środków językowych.”

W tej części znajdziesz zwroty, które sprawią, że Twoja rozprawka będzie spójna i bogata językowo. Pamiętaj, że nie musisz się ich wszystkich uczyć. Ucząc się ich zastanów się, czy w sytuacji stresującej będziesz w stanie je sobie przypomnieć.

Einführung – Wprowadzenie

Im folgenden Aufsatz möchte ich über… sprechen. – W mojej rozprawce / moim wypracowaniu chciałbym powiedzieć o…
Es handelt sich hier um…  – Tutaj chodzi o…
Die Frage, ob…, hat die Experten seit einiger Zeit vollständig in Anspruch genommen.  – Pytanie, czy… absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
In diesem Aufsatz möchte ich mich mit (+Dat.) … beschäftigen. – W tym wypracowaniu chciałbym zająć się…
Man kann mit Sicherheit sagen, dass… – Można śmiało powiedzieć, że…
Das hat sowohl Vor– als auch Nachteile. – To ma zarówno zalety, jak i wady.
Das Problem hat mehrere Aspekte. – Problem ma wiele aspektów.
immer mehr – coraz więcej
Es wird oft gesagt, dass… – Często mówi się, że…
Man kann mit Sicherheit sagen, dass… – Można śmiało powiedzieć, że …
Ich möchte mit der Feststellung beginnen, dass… – Chcę zacząć od stwierdzenia, że…
Ich möchte untersuchen… – Chciałabym zbadać…
Das führt zur Frage… – To prowadzi do pytania…
Daraus ergibt sich die Frage,… – Z tego wynika pytanie…

Argumentation – argumentacja

am Anfang – na początku
einleitend – na wstępie
zuerst / zunächst – najpierw
zu Beginn – na początku / na wstępie
an erste Stelle – na pierwszym miejscu
erstens – po pierwsze
zweitens – po drugie
drittens – po trzecie
einerseits…, andererseits… – Z jednej strony…, z drugiej strony…
nicht nur… sondern auch… – Nie tylko…, lecz także….
sowohl… als auch… – Zarówno…, jak i…
Im Zusammenhang mit (+Dat.) – W związku z…
Besonders wichtig ist… – Szczególnie ważne jest…
In Bezug auf… (+Akk.) – Odnośnie do czegoś ….
Im Hinblick auf… (+Akk.) – Odnośnie do czegoś… / Ze względu na coś…
Was ……. anbelangt, betrifft… – Jeżeli chodzi o… / Jeżeli dotyczy to…
hinsichtlich (+Gen.) – odnośnie do czegoś….
In dieser Hinsicht… – Pod tym względem…
In gewisser Hinsicht… – Pod pewnym względem…
einigermaßen – poniekąd / do pewnego stopnia
Außerdem darf man nicht vergessen… – Poza tym nie można zapomnieć…
Man muss auch erwähnen… – Należy również wspomnieć…
Dazu müssen wir hinzufügen… – Do tego musimy dodać…
ebenfalls – również
Ein weiterer wichtiger Punkt ist… – Kolejnym ważnym punktem jest…
Dazu kommt der Vorteil / Nachteil… – Do tego dochodzi jeszcze zaleta / wada…Es ist für mich klar, dass… – Jest dla mnie jasne, że…Es besteht kein Zweifel, dass… – Nie ma wątpliwości, że…
ohne Zweifel – bez wątpienia
Es unterliegt keinem Zweifel, dass… – Nie ulega wątpliwości, że…
Dazu kommt noch, dass… – Do tego dochodzi, że…
Ein großer Vorteil ist… – Dużą zaletą jest…
Ein wichtiges Argument für / dagegen ist… – Ważnym argumentem za / przeciw jest…
Ein weiteres Argument ist… – Kolejnym argumentem jest…
Ich möchte betonen… – Chciałbym zaakcentować…
Für …. spricht… – Za… jest…
Gegen …. spricht… – Przeciw… jest…
Als letztes Argument gebe ich… – Jako ostatni argument podam…
Trotz dieser Gründe darf nicht übersehen werden… – Mimo tych powodów nie wolno przeoczyć…
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass… – Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że…

Beispiele geben – podawanie przykładów

zum Beispiel – na przykład
beispielsweise – przykładowo
…, das heißt… – …, to znaczy…
…, und zwar… / nämlich – … wprawdzie / a mianowicie…
Tatsächlich… – Faktycznie… / W rzeczywistości…
In der Realität… / In der Wirklichkeit… – W rzeczywistości
Als Beispiel kann hier ……. dienen. – Jako przykład może tutaj służyć…
Dazu kommt noch, dass… – Do tego dochodzi, że…
zusätzlich – na dodatek
außerdem – oprócz tego
darüber hinaus – poza tym / ponad to
ebenfalls – również

Gegenteil – przeciwieństwa 

Im Gegenteil… – W przeciwieństwie do…
hingegen – natomiast
trotzdem – pomimo
dennoch – jednak(że)
jedoch – przecież
Auf der anderen Seite… / andererseits… – Z drugiej strony…
Im Gegensatz dazu…  – W przeciwieństwie do tego…
Im Gegensatz zu (+Dat) – w przeciwieństwie do…
im Vergleich zu (+Dat) – w porównaniu do…

Grund und Folge – powody i konsekwencje

Deshalb… / Deswegen… / Daher… / Darum… / Aus diesem Grund… – Dlatego… / Z tego powodu…
Folglich… – Zatem…
Infolgedessen – Wskutek tego…
Auf diese Weise… – W ten sposób…
Wie vorher gesagt / erwähnt…. – Jak wcześniej powiedziano / wspomniano…
Das hat zur Folge, dass… – To powoduje, że…
Das trägt dazu bei, dass… – To przyczynia się do tego, że…
Das führt dazu, dass… – To prowadzi do tego, że…
Daraus lässt sich schließen, dass…  – Z tego wynika, że…
Daraus ergibt sich, dass… – Z tego wynika, że…
Daraus geht hervor, dass… – Z tego wynika, że…

eigene Meinung ausdrücken – wyrażanie własnego zdania

Meiner Meinung nach… / Meiner Ansicht nach… / Meines Erachtens… / Nach meinem Erachten…  – Moim zdaniem …
Ich bin der Meinung, dass… – Jestem zdania, że…
Ich vertrete den Standpunkt… – Reprezentuję punkt widzenia / Jestem zdania…
Ich denke / finde / meine, dass… – Myślę, że…
Ich finde das Argument… überzeugend / nicht überzeugend. – Uważam, że argument… jest przekonujcy / nieprzekonujący
Ich finde es nicht richtig / gut, dass… – Uważam, że to nie jest właściwe, dobre…, że…
Ich bezweifle, dass… / Ich glaube kaum… – Wątpię, że…
Ich bin überzeugt, dass… – Jestem przekonany, że…
Ich bezweifle, dass… – Wątpię, że…
Es lässt sich nicht leugnen, dass… – Nie da się zaprzeczyć, że…
Es steht fest, dass… – Pewnym jest, że…
Man darf auch nicht vergessen, dass… – Nie można zapomnieć, że…
Es ist allgemein bekannt, dass… – Powszechnie wiadomo, że…
Es ist schwer zu sagen, ob… – Ciężko powiedzieć, czy…
Ich habe den Eindruck, dass… – Mam wrażenie, że…
Ich muss zugeben, dass… – Muszę przyznać, że…
Viele meinen, dass…, aber ich denke,… – Wielu sądzi, że… , ale ja myślę, że…

Zusammenfassung – podsumowanie

Zusammenfassend… – Podsumowując…
Zusammenfassend kann man sagen, dass… – Podsumowując można powiedzieć, że…
zum Schluss… – Na koniec…
am Ende…  – na koniec…
schließlich – na końcu / w końcu
Im Großen und Ganzen… – Ogólnie rzecz biorąc…
Die oben aufgeführten Argumente weisen nach, dass… – Wyżej wymienione argumenty potwierdzają, że…
Die oben genannten Argumente beweisen, dass… – Powyżej przytoczone / wymienione argumenty udowadniają, że…
Alles berücksichtigend… – Biorąc wszystko pod uwagę…
Im Grunde genommen… – W gruncie rzeczy…
Daraus geht hervor, dass… – Z tego wynika, że…
Mich überzeugen am stärksten die Argumente… – Najbardziej przekonują mnie argumenty…

  

2 komentarze

  • XMC.PL

    Jako osoba, która wyraźnie angażuje się w dialog ze swoją społecznością, chciałbym się dowiedzieć, czy masz jakieś nietypowe strategie na radzenie sobie z krytyką i konstruktywnym feedbackiem od czytelników?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *